Privacy beleid Biodanza met Agnes

Biodanza met Agnes,

Biodanza met Agnes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

U kunt via mijn persoonlijke website www.biodanzametagnes.nl  contact opnemen of via info@biodanzametagnes.nl

Agnes Neus is de Functionaris Gegevensbescherming van Biodanza met Agnes.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Biodanza met Agnes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@biodanzametagnes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Biodanza met Agnes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1*Voor- en achternaam:

Om u als lid te kunnen onderscheiden van elkaar en u ook persoonlijk bij naam te kunnen noemen bij een persoonlijke ontmoeting.

2* Adres, woonplaats en postcode:

Om vergeten persoonlijke bezittingen naar uw woonadres te kunnen versturen. Om evt. naar u een persoonlijke kaart of brief te kunnen versturen voor een speciale gelegenheid. Dit adres wordt nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.

3* Telefoon nummers:

Om u direct te kunnen bereiken in het geval van een last minute aanmelding, annulering of niet doorgaan van de Biodanza Vivencia b.v. door ziekte van de facilitator of door andere onvoorziene oorzaken.

4*E-mailadres:

Om u de nieuwsbrief, de bevestiging, uitnodiging of andere berichten te kunnen versturen en (evt. op verzoek) lid te kunnen maken van de betreffende (openbare en/of besloten facebook-of app groep).

5* Bijhouden van aanwezigheid, evt. feedback (indien van toepassing) n.a.v. een bezoek van een bijeenkomst.

Dit is om adequaat vragen te kunnen beantwoorden en situaties beter te kunnen begrijpen en te beoordelen.

6* lidmaatschap openbare / besloten facebookgroep/ app groepen:

Of u lid bent / wilt blijven van één van onze Biodanza facebook of app groepen en zodoende gemakkelijk op de hoogte gehouden wilt worden van de diverse evenementen.

Ik ga discreet (in woord en beeld) om met de (persoons)gegevens van de Biodanza leden,  wat ik ook van de Biodanza leden onderling zelf verwacht.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Biodanza met Agnes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Biodanza met Agnes) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Biodanza met Agnes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Biodanza met Agnes verstrekt persoonsgegevens aan Mailchimp voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven. Gegevens worden alleen bewaard met ondubbelzinnige toestemming. Mailchimp bewaard de gegevens buiten de EU. Verder worden de gegevens uitsluitend aan derden verstrekt, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Biodanza met Agnes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Biodanza met Agnes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via info@biodanzametagnes.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Biodanza met Agnes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Biodanza met Agnes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@biodanzametagnes.nl

Biodanza met Agnes heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-De computer met persoonsgegevens is met een wachtwoord beveiligd.  De gegevens staan ook online opgeslagen. Ook dit is beveiligd met een wachtwoord. Het OS van de computer wordt steeds bijgewerkt naar de laatste versie om beveiligingslekken in het OS af te sluiten.